intelligent beheer van Doc & Data

BE0897-067-282

1. Toepassingsgebied algemene voorwaarden iDocta BV

a. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop-, huur- en onderhoudscontracten die afgesloten worden tussen iDocta en haar klanten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties. 

 

b. Door het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van eender welk contract, erkent de klant de uitsluitende toepassing van onderhavige voorwaarden. Toepassing van voorwaarden uitgaande van de klant is uitgesloten, tenzij met schriftelijk akkoord van iDocta. 

 

c. Enige eventuele nietigheid van één van de onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.  

2. Bestellingen

a. Bestellingen van de klant zijn onherroepelijk, bij gebreke waarvan zij beschouwd worden als onbestaande. 

 

b. Elke bestelling verbindt iDocta slechts mits haar schriftelijke aanvaarding. 

 

c. iDocta behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden. Indien iDocta een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient iDocta de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermede in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 7 werkdagen na voormelde kennisgeving. 

3. Leveringstermijn

a. de inontvangstname door de klant van de goederen, houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, zelfs al is er een bijkomende termijn geweest. Indien in geval van bijkomende leveringstermijn, de klant niet per aangetekend schrijven, voorafgaand aan de effectieve levering, zijn wil van ontbinding van het contract heeft kenbaar gemaakt, kan hij in geen geval die bijkomende termijn inroepen noch enige andere schade. In geval van ontbinding om reden van bijkomende leveringstermijn, kan dit in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. 

 

b. Indien iDocta, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen de gestelde leveringstermijn, kan zij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

4. Levering

a. De levering en overdracht van risico’s der goederen wordt geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving van de klant dat de goederen ter zijner beschikking staan in de magazijnen van iDocta. Indien de klant/consument de goederen uitsluitend voor niet-beroepsdoeleinden gebruikt of verwerft, heeft de levering en overdracht van risico’s plaats ex-magazijn. 

 

b. Tenzij andersluidende bepaling, worden de goederen door de klant in de magazijnen van iDocta afgehaald. 

 

c. Elk transport, ook dit door iDocta verzorgd, is voor rekening en risico van de klant. Eventuele kosten voor transport, aangetekende zending per expres,… zullen aan de klant gefactureerd worden. 

 

d. De klant kan, op zijn kosten, de risico’s voor de goederen van in depotstelling en/of van transport, voor zover dit door iDocta wordt verzorgd, door iDocta laten verzekeren mits de klant hierom schriftelijk verzoekt. 

5. Installatie

a. De klant is ertoe gebonden om geschikte lokalen met alle nodige installaties en aansluitingen te voorzien. Zonodig dient de klant tevens een lift of ophijsmateriaal ter beschikking te stellen. 

 

b. Wanneer de klant hierom verzoekt kunnen de goederen door iDocta geïnstalleerd worden tegen de tarieve die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt. 

6. Prijzen

Tenzij andersluidende bepaling, zijn de prijzen en tarieven deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. 

7. Betalingen

a. De klant zal de facturen en de afzonderlijke gefactureerde diensten van iDocta contant betalen, zonder enige vorm van korting, op één van de op factuur vermelde bankrekeningen, tenzij op de factuur een andere vervaldag is aangegeven. 

 

b. De factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn door de klant, wanneer de klant geen protest laat aantekenen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd: ten titel van forfaitaire schadevergoeding met respectievelijk €40 voor een hoofdsom van minder dan €250,75 voor een hoofdsom tussen €250 en €500 en 15% voor een hoofdsom hoger dan €500. Als nalatigheidsinterest zal een bedrag ad 1% op maandbasis aangerekend worden, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand en dit tot de dag van de volledige betaling. 

 

c. Iedere door iDocta ontvangen betaling zal eerst worden aangewend om de vervallen intresten en schadevergoedingen aan te zuiveren, vervolgens op de hoofdsom van de eerst vervallen factuur. 

 

d. Vervallen interesten, die tenminste voor een geheel jaar verschuldigd zijn, brengen op hun beurt interesten aan dezelfde interestvoet op.  

 

e. In geval van enig onbetaald saldo, is iDocta gerechtigd om elke verdere levering tot een integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van het te leveren materiaal. 

8. Garantie

  1. a. De door iDocta geleverde toestellen staan onder garantie gedurende een periode van 6 maanden vanaf de levering of vanaf de installatie ervan bij de gebruiker, tenzij de waarborgtermijn van de fabrikant van de goederen verschilt, wat alsdan aan de klant wordt meegedeeld bij de verkoop van de goederen. Deze garantie strekt zich tot de vervanging of herstelling ex-magazijn van de defecte onderdelen van het toestel, onder uitsluiting van elke andere levering of prestatie waaronder de arbeidskost en de eventuele transport- of verplaatsingskosten. 

 

b. De garantie is niet van toepassing in één der volgende gevallen: 

  1. elke laattijdige aangifte, nalatigheid, verkeerde aansluiting of manipulaties, ongeval of gebruik van het toestel welke niet conform is aan de voorschriften vermeld in de gebruikershandleiding van het toestel. In geval van toepassingsmoeilijkheden van de installatie- of gebruiksvoorschriften, verbindt de klant er zicht toe om iDocta, voorafgaand aan enige in de handleiding niet vermelde manipulatie te contacteren; 
  2. elke poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging of elke andere aan onderhoud of interventie gelijk gestelde handeling welke verricht werd op het toestel door de klant of door een niet door iDocta geaggregeerde derde; 
  3. elke wijziging van het originele serienummer van het toestel; 
  4. schade veroorzaakt door de verplaatsing of transport; 
  5. indien de onderhoudsvoorschriften van iDocta niet werden nageleefd op bij gebruik van door iDocta geleverde verbruiksproducten; 
  6. elke interventie voor normaal onderhoud; 
  7. voor stukken waarvan de normale gebruiksduur korter is dan die van de door iDocta gegarandeerde toestellen. Voor de door iDocta geleverde wisselstukken wordt die periode herleid tot drie maanden; 
  8. voor eleke andere bestemming, gebruik of kenmerken van het toestel welke niet schriftelijk door iDocta werden vooropgesteld; 
  9. de bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de hierna vermelde betreffende de gebreken. 

9. Gebreken

a. indien het door iDocta geleverde toestel bij de levering zichtbare gebreken vertoont of wezenlijk niet-conform is aan de aanvaarde bestelling dient de klant die op dat tijdstip te laten acteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoersdocument. Binnen de drie dagen na levering dient de klant iDocta per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard. 

 

b. Vrijwaring voor de verborgen gebreken is beperkt tot voormelde garantieperiode en tot de kostprijs van het gebrekkige onderdeel of toestel met uitsluiting van elke andere schade waaronder genot derving en lucrum cessans. Indien de klant-consument evenwel een natuurlijke of rechtspersoon is die het toestel uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verworven heeft of gebruikt, vrijwaart iDocta het toestel voor verborgen gebreken overeenkomstig de artikelen 1641 t.e.m. 1649 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

c. Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het toestel als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van iDocta uitgesloten. 

 

d. In geen geval kunnen goederen naar iDocta worden teruggestuurd zonder haar voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de acht dagen na instemming tot terugzending en in geval van een zichtbaar gebrek, in de oorspronkelijke verpakking. 

10. Beëindiging

a. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige betalingsvoorwaarden of aan enige andere verbintenis van het contract, alsmede in het geval van faillissement, opschorting van betaling, verzoek tot concordaat, stopzetting of liquidatie, kan iDocta van rechtswege, zonder enige schadevergoeding, de uitvoering van haar verbintenissen opschorten tot aan betaling van de vervallen factuur of tot aan de uitvoering van de verbintenis en/of de overeenkomst voor ontbonden verklaren wegens contractbreuk in hoofde van de klant, overminderd recht op schadevergoeding voor iDocta. 

 

b. In dit laatste geval zal de klant, binnen de 8 dagen en ten zijne kosten, aan iDocta toelaten de goederen terug te nemen op eender welke plaats zij zich bevinden en wordt, desgevallend, aan de klant, na terughaling van de goederen, een creditnota toegekend voor de residuele waarde van de teruggenomen goederen, verminderd met de aan iDocta toekomende vorderingen. 

 

c. In voormelde gevallen wordt elke factuur of vordering, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar. 

11. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van iDocta tot de koopprijs in hoofdsom en accesoria volledig betaald zijn. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden in pand of borg te geven of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede iDocta hiervan per kerende in kennis te stellen. 

12. Wederverkoop

De uitvoer en de wederverkoop van de goederen naar landen die geen deel uitmaken van EEG is verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van iDocta. 

13. Plaats van uitvoering

Alle verkoopcontracten waarbij iDocta partij is, worden uitgevoerd te 8790 Waregem.

14. Bevoegdheid

a. alle geschillen waartoe het contract aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de leverancier. 

 

b. Indien de klant-consument de goederen of diensten van iDocta, uitsluitend voor niet-beroepsmatige gebruikt of verworven heeft, wordt de bevoegdheid toegewezen overeenkomstig artikel 624-1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek met dien verstande dat iDocta enkel kan gedagvaard worden door de Rechtbanken van zijn zetel. 

 

c. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.